iššikti

iššikti
iššìkti, ìššika (iššiñka), -o (ìššikė) vlg. 1. tr. N, J, Š, tuštinantis su išmatomis pašalinti: Karvės miežių grūdus cielus ìššika Pc. Iššikau žvirblelį, išstrungiojau LLDI277(Ms). ^ Seku, seku pasaką, vilks iššiko ašaką Sln. | refl. tr. , N: ^ Einam pietų. – Da neišsìšikiau nė tų Š.refl. išsituštinti: Paki atageni, tai ir išsìšika tos karvės Krs. ^ Anas išsišìkt[ų] i nusnešt[ų] (apie šykštuolį) Dglš. 2. intr. Čb galėti išsituštinti: Išvarysi, paskui šalto vandenio pagers, ka karvė neiššìkdavai kūtėj Mšk. 3. refl. prk. nusilpti: Tavo senis gatavai bėra išsišìkęs Slnt. 4. tr. kalbančiojo teiginiui paneigti: Išbers!
Išbers! Iššìks! Lp.
5. tr. prk. be reikalo išleisti, netekti: Iššìko tas karvikes kaip jei dykai Rdn. Kiek ana piningo iššìko, nesuskaitomai! Krš. Turėjai gerą arklį ir iššikaĩ Šlv. Ponai iššiks savo ponystę veikiai Šts. | refl.: Neišsišik tu su tais linais, nepaleisk pigiai Šts. 6. intr., tr. Vvr, End, Vkš išalkti: Ka gerai iššiñka, suėda viską NmŽ. | refl. Rdn, Pj, Alk: Išsišìko vaikai, graibstos ėsti Krš. Ans teip yra išsišìkęs, kad iš paralkio nebžino ką bevalgyti Klp. Kada buvo priėdus [karvė], o daba jau išsišìko Vdžg. ║ refl. tr. prk. labai trokšti ko: Išsišìkę miesčionai saulės: plėšas drobužius i vartos an saulės Rdn. Išsišikę piningų visi, kad baisu! Krš.
◊ bíeso rýtas ir ìššiktas; V605(Al) vlg. apie suktą žmogų. kaĩp prõtą iššìkęs vlg. daug, be reikalo (lekia, laksto): Šen ir ten leka kaĩp prõtą iššìkusi Rsn.
piemeñs krẽkenas (krẽkenis) iššìkti vlg. subręsti, suvyriškėti: Dar piemeñs krekenų̃ neiššìko, o jau vyru dedasi Slv.
vadžiàs galė́jo iššìkti Krš vlg. apie ilgai ką užtrukusį kur. píemenio (kùmelio Jnšk, vaĩko) šū́do neiššìko (neiššìkęs Krš) vlg. apie ką nesubrendusį: Dar mažo vaiko šūdo neiššikęs, vyru nesidėk KrvP(Sd, Slnt). Nu tu dėlto da vaĩko šū́do neiššìkęs Svn. Dar píemenio šū́do neiššikaĩ Rdm. vélnio [rýtas ir Ar] ìššiktas vlg. apie suktą žmogų: Jis velnio iššiktas LTR(Vdk).
\ šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; piešikti; prašikti; prišikti; sušikti; užšikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • iššikti — išši̇̀kti vksm. Sekù sekù pãsaką, vil̃kas išši̇̀ko ãšaką (flk.) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iššaikioti — 1. iter. dem. iššikti 1: Šuo, sugraužęs kiškio kailelį, paskui iššaikiojo patvoriais Š. 2. tr. prk. vlg. išmėtyti, prarasti: Kiek tau peilių benupirkčiau, visus anus iššaikioji Vkš. Labai moku iššaikioti adatas Krš. Kaip greitai tus nosinius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšikti — apšìkti, àpšika, o vlg. 1. tr. K, Š, Rtr, KŽ apteršti, apibjauroti išmatomis: Tie karveliai apìšikė visur, reikia vytie Adm. | Pleštekės baltos àpšika kopūstus kirminais Mžk. ^ Kaip àpšiktą šakalį muni mėtlio[ja] iš vietos į vietą Slnt. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšikti — atšìkti, àtšika, o (àtšikė) vlg. 1. refl. prk. sunykti, nusibaigti, nusilpti: Ką ana galą atsivedė pasogos – avelę, i tą atsišìkusią Tvr. 2. tr. Krtn, Dr, Slnt, Lpl prk. atsiimti, atkentėti: Suėdei siratą – atšìksi! Rdn. Tu atšìksi už munęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsišikimas — išsišikìmas sm. (2) → iššikti 2 (refl.): Pasiutęs išsišikìmas – bliūdą bulbių išrijo! Krš. šikimas; apsišikimas; išsišikimas; nusišikimas; prišikimas; susišikimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššikinti — iššìkinti tr. vlg. 1. KŽ caus. iššikti 1. | refl. N. 2. Š, KŽ palaikyti nešertą, nepenėtą: Iššìkink kiaules gerai uždaręs iš bulbių (parsivaręs) J. 3. prk. kurį laiką prižiūrėti, laikyti: Teiššìkina jauną šunį par žiemą J. 4. KŽ prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššikioti — Š, KŽ iter. iššikti 1. šikioti; apsišikioti; iššikioti; prišikioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušikti — nušìkti, nùšika, o (nùšikė) vlg. 1. intr. NdŽ, KŽ nusituštinti: Gandras subinę kela – jau nušìko Rsn. ^ Pasako – kap gandras nuo stogo nùšika (nei šiaip, nei taip) Kbr. | refl. K, J, NdŽ, KŽ: ^ Man šitas darbas tik nusišìkt Ds. Tavo darbas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršikti — paršìkti, par̃šika, o (par̃šikė) intr. vlg. prk. kalbančiojo teiginiui paneigti: Moma pareina! – Par̃šika! Db. šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašikti — pašìkti, pàšika, o (pàšikė) vlg. 1. tr. N, K, NdŽ, KŽ tuštinantis pašalinti: Paršas pašìks mėšlo, o kiek suės! Jd. ^ Pasakysu pasaką, ka šuo pašìko ašaką Slnt. Kad duosiu, tai tu velnią pašiksi LTR(Lbv). Ir pašikė višta šūdo, pusę balto,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”